Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Panaszkezelés
Panaszkezelés módja

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető
testület eljárását is kezdeményezheti. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető
testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület
illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye
alapítja meg. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a www.bekeltetes.hu oldalon.Fogyasztói jogvita esetén elérhetőségeink:1. Vállalkozásunk székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kalevala stny 18. Fsz. 2.

2. Telefonos panasz bejelentése esetén telefonszámunk: +36-70/211-77-08 (munkanapokon:08.00-18.00-ig, amennyiben nem
vesszük fel a telefont és számkijelzéssel hív természetesen a lehető leghamarabb felvesszük Önnel a kapcsolatot)

3. Amennyiben írásban szeretné felénk jelezni panaszát akkor postai úton a vállalkozásunk székhelyének címére teheti
meg vagy email-ban a neskoinfo@gmail.com email címen. (Írásos panasz beérkezése után 3 napon belül felvesszük Önnel
a kapcsolatot a levelében megadott elérhetőségek valamelyikén. Írásos panasz esetén panasza kérjük tartalmazza a vevő
nevét, a vásárlás időpontját, a termék megnevezését és a panasz okát.)Amennyiben panaszát nem tudjuk az Önt is kielégítő módon rendezni az alábbi lehetőségek állnak rendelkekzésére:1. Ha panasszal kíván élni online vásárolt termékkel kapcsolatban akkor az alábbi linken megteheti:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU2. Panaszát bejelentheti személyesen a lakhelye szerint illetékes békéltető testületnél. A békéltető testületek
listáját az alábbi linken elérheti:

http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
Tulajdonjogi kikötés
A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonában marad. A téves, nem elfogadott rendelések
során a terméket az „új” tulajdonos nevén készletbe vételezzük, és az újabb, sikeres értékesítést követően az új
tulajdonosának kerül kifizetésre az ellenérték!

Megrendelés módosítása, törlése
A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a vásárló felé azonnal értesítést küld az eladó
webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Ez az értesítés nem minősül az eladó és a vásárló között
létrejött szerződésnek! Csupán jelzi a vásárlónak, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az
eladó illetékes munkatársa felé.

Amennyiben a vásárlóhoz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.
Az eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a vásárlónak rendelése visszavonására
elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a vásárló e-mailben és/vagy telefonon értesítést kap a
teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak személyesen vagy a
“Vevőszolgálat” vagy “Elérhetőségek” menüpontok alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetőség
rendelésének visszavonására

A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában, e-mailben kerülhet sor ( neskoinfo@gmail.com ) .
Garancia
Garanciális feltételek

A jótállási jegyen feltüntetett termékre 10.000.- Ft értékhatár felett a fogyasztói szerződés keretein belül Cégünk
jótállást, alatta szavatosságot vállal. A jótállás időtartama 1 év. A jótállási ill. szavatossági határidő a
fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik.

Amennyiben :

-Ön rendelkezik számla,vagy nyugta, vagy garancia jeggyel, mellyel bizonyítani tudja a termék vásárlását.

-A hiba igazoltan a termék anyaghibájából keletkezett és csak a rendeltetésszerű használat során lett látható.

Nem tartozik a jótállás alá a hiba, és a jótállásra kötelezett mentesül a jótállási kötelezettsége alól, ha a
meghibásodás a fogyasztó részére történt átadás után keletkezett.

-Ha a hiba nem a rendeltetésszerű használatból keletkezett

– Ha a használati útmutatón feltüntetett kezelési és használati utasításokat figyelmen kívül hagyása okozta.

– Ha a hibát illetéktelen átalakítás, beavatkozás, szakszerűtlen javítás okozta.

– Ha a hiba a termék gondatlan használatából ered ( ütés, karcolás, akadás stb. )

– Ha a hiba a normál elhasználódásból ered.

Hibás termék vásárlásakor a vásárló három napon belül kicserélheti a megvásárolt terméket tetszőlegesen más termékre.
( Korm. rendelet 7§ -ának ), vagy kérheti annak javítását a forgalmazó költségére, ha azonnali cserére nincs
lehetőség 15 napon belül érvényesítheti igényét ( GKM rendelet 4§-ának ). Nem vonatkozik a csere az egyedi
megrendelésekre, melyet a megrendelő saját igénye szerint készítettek. Ebben az esetben kizárólag a javítását
kérheti, ha a hiba nem a fent említett okokból keletkezik. Ebben az esetben a javítási költséget a vásárló fizeti
meg.

Garanciális igény bejelentését követően a vissza szállítást cégünk fizeti, előzetes egyeztetés után, az ésszerűség és
gazdaságosság figyelembevételével, eltúlzott és indokolatlan költségeket nem áll módunkban kifizetni.

A garanciális problémával cégünknek behozott ékszereket továbbítjuk a cégünknek garanciális hátteret biztosító
beszállítónkhoz, aki intézkedik ezek mielőbbi javításáról a vonatkozó jogszabályok betartása mellett.

Kellékszavatosság

A Megrendelő az Eladó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a
Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
A Megrendelő választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése
lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást
vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy
végső esetben a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Megrendelő viseli,
kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.
A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől
számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a Megrendelő a szerződés teljesítésétől számított két éves
elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
A Megrendelő az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs
egyéb feltétele, ha a Megrendelő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A
teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő által
felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Jegyzőkönyvet kell felvenni a fogyasztó kifogásáról

a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények
intézéséről szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet alapján, a letölthető jegyzőkönyv megtalálható a vásárlási
feltételekben.

Jegyzőkönyvet akkor kell felvenni, ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti fogyasztó
és vállalkozás közötti szerződés esetén az eladott ingó dolog hibája miatt a fogyasztó Ptk. szerinti
kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt vagy jogszabály alapján őt megillető jótállási igényt érvényesít. A
Ptk. szerinti termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vállalkozás helyett a dolog gyártóját terhelik a
rendelet szerinti kötelezettségek.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető
testület eljárását is kezdeményezheti. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető
testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület
illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye
alapítja meg. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a www.bekeltetes.hu oldalon.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető TestületElérhetőségek

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefon: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

e-mail cím.: bekelteto@szabkam.huÜgyfélszolgálat : 06 70 211 7708

4400 Nyíregyháza Kalevala stny 18 2/a. –

Nyitvatartás: H-P: 9-18 óráig

Szo: Zárva

Vas: zárva

Harmadik fél által javított, vagy szakszerűtlen kezelésből, beállításból és a garanciális feltételek alá nem eső
problémák esetén a szállítás és egyéb költség a vásárlót terheli.